Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Zaterdag, 21 maart 1953, No. 51, 29e Jaargang

Een stijlvolle afscheidsavond

In verband met het vertrek van dokter G. Sterk v. d. Weg naar Schiedam, werd Zaterdag j.l. in de Geref. Kerk een afscheidsavond belegd, waar meer dan 800 personen aanwezig waren. Het moet voor het comité wel een grote voldoening zijn geweest, dat zovelen aan de oproep hebben gehoor gegeven. Zonder enige overdrijving kan hier dan ook worden gesproken van een manifestatie van dank aan de dokter, die naar z'n beste weten en kunnen en met volle toewijding, 16 jaar te Andijk heeft gewerkt tot welzijn der lijdende mensheid.

De leider van deze bijeenkomst, Ds Y. v. d. Woude, sprak dan ook z'n vreugde uit over de spontane opkomst. In opdracht van het comité, was door de firma Vlaar te Andijk Oost, het spreekgestoelte met witte bloemen versierd, terwijl op de tafel waaraan de doktersfamilie zou komen te zitten, kleine tuiltjes waren geplaatst. Een der organisten de heer P. Ouwens, bracht vóór de aanvang een zeer passend programma kerkorgelmuziek ten gehore, waardoor de juiste sfeer werd verkregen. Leden van het comité leidden de genodigden naar hun plaats ter weerszijde van de katheder en het spreekt haast vanzelf, dat er bij het binnenkomen van dominee en mevrouw Morsink uit Leeuwarden, een hartelijk handgeklap ter begroeting opklonk. Andere comité-leden waren inmiddels naar het doktershuis gereden, om de familie met twee wagens af te halen en precies om 8 uur, voorafgegaan door Ds Y. v. d. Woude, traden de dokter en mevrouw met de wederzijdse familie het kerkgebouw binnen, om plaats te nemen in de ruimte voor de banken van het middenvak.

De bijeenkomst ving aan met het gezamenlijk zingen van het mooie gezang: "O God, Die droeg ons voorgeslacht". Ds Y. v. d. Woude richtte zich in z'n openingswoord allereerst tot Dokter G. Sterk v. d. Weg en Mevrouw en constateerde daarbij, dat een avond als deze, de dokter helemaal niet ligt. De bevolking echter had behoefte, om op deze wijze de dankbaarheid jegens de familie te uiten en spreker bracht dank voor het feit, dat de dokter en mevrouw daarin hadden bewilligd.

Een bijzonder woord van welkom richtte de voorzitter tot het College van B en W, bestaande uit Burgemeester Mr H. H. Douma, de waarn. Wethouder de heer K. Nierop Kz en de Gemeente Secretaris de heer P. de Boer; tot Ds en Mevrouw Morsink uit Leeuwarden, die als speciale vrienden waren overgekomen, tot de vele collega's van de dokter, zowel te Andijk en plaatsen in de omtrek en tot de grote schare die het kerkgebouw vulden.

Als eerste spreker voerde de Burgemeester het woord. Hoewel dokter G. Sterk v. d. Weg geen Gemeente Geneesheer is en er dus niet veel permanent contact in die zin bestond, was er toch een bepaalde verhouding namelijk: die van de Gemeente en de Volksgezondheid en haar verzorgers en daaraan heeft de dokter in ruime mate medegewerkt. De Burgemeester bracht dank voor die 16-jarige zorg. Vervolgens wees spreker op de altijd zo gastvrije woning en op de toewijding van de dokter en mevrouw, getuige tal van functies in de plaatselijke gemeenschap, waar voor men eveneens veel dank is verschuldigd. Tot slot sprak de Burgemeester namens de Chr. Tuinbouwschool en namens de West Friese Reunistenorganisatie. Met de beste wensen voor de familie Sterk v. d. Weg en een zeer hartelijk gemeend welkomswoord aan het adres van de opvolger, dokter L. H. Ubbink, besloot de Burgemeester.

Zeer treffend was het spreken van mevr. G. Groot-Groot namens alle patienten. Spreekster bracht in herinnering, hoe op 16 Maart, (de dag dus van het vertrek) de thans scheidende arts, 16 jaar geleden begon en hoe de dokter in alles met de patienten meeleefde. Ook mevrouw werd natuurlijk niet vergeten. Na de doktersfamilie nog vele en rijk gezegende jaren te hebben toegewenst, besloot mevr. Groot met de woorden: "Andijk zal U niet vergeten!" ... Nog even richtte de spreekster zich tot dokter L. H. Ubbink, met de wens dat deze zich spoedig te Andijk zal thuis voelen.

Onder leiding van de gastdirigent de heer Spoelstra uit Enkhuizen, bracht de Chr. Muziekvereniging: "Sursum Corda" een tweetal muzieknummers ten gehore. Dokter J. E. M. E. d'Arnaud, sprak als plaatselijke collega en als voorzitter van "Het Witte Kruis". Deze schetste het werk van een dorpsdokter als een deel van het leven. Spreker gewaagde vervolgens van een zeer prettige en goede onderlinge samenleving en schetste de grote verdienste van de scheidende dokter, voor "Het Witte Kruis". ook deze spreker betrok mevrouw in de hulde.

Namens de Kon. Ned. Maatsch. v. Geneeskunst, afd. West Friesland, voerde dokter Nijdam op zeer geestige wijze het woord. Dokter Romijn, sprak namens de Kring van Huisartsen. Onder grote hilariteit van alle aanwezigen, vergeleek spreker de nieuwe werkkring van dokter Sterk v. d. Weg met die van een jachtopziener, maar... aldus vervolgend, onder uitbundig gelach van de toehoorders... stropers zijn vaak de beste jachtopzieners! Spreker uitte dan ook de wens, dat deze jachtopziener niet àl te streng zou zijn. Dokter G. M. Kenter uit Wervershoof, getuigde van een collegialiteit in optima forma. Spreker dankte voor de grote hulpvaardigheid in voorbije en voor hem zo rnoeizame en droeve dagen en wenste de familie Sterk v. d. Weg rijke zegen toe. Dokter Leusink van Medemblik, sprak dan nog namens het Curatorium en het bestuur van het Chr. Lyceum te Alkmaar, van welk curatorium dokter G. Sterk v. d. Weg een gewaardeerd lid was.

De Chr. Zangver. "Halleluja", zong onder leiding van de heer K. Broer, een 2-tal passende liederen, waarna mej. A. Vriend Wd als lid van "Woordkunst", een gedicht declameerde van de Andijker dichter J. Trompetter, namelijk: "In memoriam Dokter Berger".
Hierin werd op zeer treffende wijze de nagedachtenis van de voorganger van dokter Sterk v. d. Weg, in herinnering gebracht. De organist P. Ouwens , zorgde op een sobere juiste wijze voor een muzikale omlijsting met kerkorgelmuziek.

De heer G. Ruiter sprak namens het voormalige verzet, de L.O., waarvan de dokter destijds districtsleider was. De heer Jac. Groot Cz voerde als voorzitter van de Ver. voor Schoolonderwijs het woord, waarvan de dokter 2e voorzitter was. Dominee Y. v. d. Woude sprak namens de kerkeraad der Geref. Kerk. Ds G. Morsink, met een spontaan handgeklap begroet, sprak op een niet te evenaren manier als speciale vriend. Op fijne, originele en humoristische wijze, werden tal van herinneringen opgehaald. Maar boven dit alles uit voelden we de ernstige ondergrond, die van grote wederzijdse vriendschap van hoger orde getuigde.

Na "Halleluja" weer een paar liederen had gezongen, sprak de voorzitter de heer J. Roffel een kort woord van dank en afscheid; zich daarbij speciaal richtend tot het scheidend bestuurslid, mevrouw Sterk v. d. Weg.
Annie Gorter Cd, sprak namens de vereniging: "De macht van het kleine" en zij las een eigengemaakte rijm voor.

De heer J. P. van Dam voerde het woord, als voorzitter van de Ver. voor Chr. Vacantiekolonies. Kort maar krachtig en "Woordkunst" waardig, sprak de 2e voorzitter der club, de heer Jac. de Vries, woorden van afscheid en waardering tot de beschermheer van "Woordkunst". Hoewel de verschillende spreeksters en sprekers hun toespraak reeds vergezeld deden gaan van een stoffelijke blijk van waardering, volgde hierna de overhandiging van het cadeau van de patienten. Dit bestond uit een fraaie, zeer moderne, staande schemerlamp van handsmeedkunst en een zeer stijlvol, kostbaar electrisch klokje, eveneens handsmeedkunst; terwijl dit nog werd aangevuld met enkele mooie boeken. Het was de heer F. Kwantes, die deze geschenken met een kernachtig speechje overhandigde. Onder een ovatie van alle aanwezigen, werd dit huldeblijk door de dokter en mevrouw in ontvangst genomen. Jammer dat niet een ieder in de gelegenheid was, het cadeau van dichtbij te zien. Maar een woord van waardering en dank aan de dames en heren die deze unieke cadeaux namens de geefsters en gevers hebben gekocht, is hier zeker op z'n plaats.

Als laatste spreker betrad dokter L. H. Ubbink het spreekgestoelte. Naast woorden van afscheid aan het adres van de familie Sterk v. d. Weg, waren het tevens woorden van dank voor de wijze waarop men spreker te Andijk en op deze verwelkomde. Dokter Ubbink zeide verder, zich volkomen te realiseren, welke zware taak hem als opvolger wacht. Doch tevens verklaarde deze ronduit, zich op Andijk thuis te gevoelen.

Na nog een nummer muziek van "Sursum Corda", was tenslotte het woord aan de scheidende dokter.
"Wanneer alles eens waar was, wat er vanavond van mij is gezegd", aldus de dokter; "wat zou ik dan een beste kerel zijn geweest. Zo is het echter niet! Ik heb slechts getracht, de mensen in vreugde en leed bij te staan."
Spreker dankte hartelijk voor de medewerking daarbij ondervonden. Vervolgens beantwoordde de dokter de vele sprekers op korte wijze en greep nog even terug naar het motief, dat tot dit vertrek heeft geleid. We gaan niet met vreugde van Andijk! We zullen het verblijf hier nooit vergeten! Het blijft ook "ons" Andijk!... Ik dank U allen zeer!"

Staande zong men dan nog gezamenlijk het afscheidslied, voor dit doel geschreven door de heer J. Trompetter. Ongeveer elf uur werd deze zo zeer geslaagde afscheidsavond gesloten en maakten alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik, om de familie Sterk v. d. Weg nog persoonlijk de hand ten afscheid te drukken. Alles ging in de grootste orde en onder zacht orgelspel van de heer P. Ouwens.

Deze avond heeft onomstotelijk bewezen, welke grote plaats de familie G. Sterk v. d. Weg in de harten van de vele Andijkers heeft.

"Ook gij, die heden van ons dorp gaat scheiden,
Stond helpend klaar bij veler nood en lijden;
Bij 't teer ontwaken van het levenslicht,
U hebt, bij dag en nacht, bij arm en rijken,
Al zoveel jaar uw hulp en steun doen blijken;
Met woord en daad de levenslast verlicht".

Wethouder J. Breg was door bijzondere omstandigheden verhinderd.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk