Kistemaker

Thuis » Weekblad "De Andijker" » Woensdag, 3 februari 1993, No. 5, 71e Jaargang

Gemeenteraadsvergadering 25 januari

Voorzitter burgemeester W. Veldhuizen deelt mee dat de begroting reeds goedgekeurd is, hetgeen een compliment voor de medewerkers waard is en tevens het nut van de voortgaande automatisering bewijst.

Een brief van de drie plaatselijke ouderenbonden in verband met de in een dagblad aangekondigde verwijdering van de bushokjes wordt door de betrokken firma Alrecon stellig tegengesproken. Maar B.& W. zullen hier alert op zijn, want het zou inderdaag een verarming van het diensten pakket zijn.

Evenals bij de 'gewone' subsidies zal er ook bij jubileum subsidies ingevoerd worden dat deze tijdig moeten worden aangevraagd. Verenigingen, die desondanks toch na de jubileumdatum een aanvraag indienen, lopen de kans nul op het rekest te krijgen.

De automatisering wordt steeds verder doorgevoerd, ook bij de vastlegging van persoonlijke gegevens. Hierbij wordt wel eens gevreesd voor inbreuk op de privacy van de inwoners. Maar er zijn strenge regels, die ook in Andijk gehandhaafd worden. Paspoorten en rijbewijzen zijn nog niet 'klaar terwijl u wacht', dit is nog te duur, maar er wordt wel naar gestreefd. Via de Andijker zal er steeds voorlichting gegeven worden. De Andijker jeugd, die de bar in vakantiedorp Grootslag bezoekt, blijkt na afloop bij de dijkovergang overlast te veroorzaken door o.a. met brommers onnodig en langer dan noodzakelijk, rumoer te maken. Er is overleg en extra politietoezicht, dus als de jeugd niet meewerkt zullen er zeker maatregelen genomen worden.

Een aantal voorbereidingsbesluiten en andere 'hamerstukken' passeren zonder veel commentaar de voorzittershamer. Ook de bouw van een bar in vakantiedorp 'Het Grootslag' ontmoet geen bezwaar, want dit is een vervanging en geeft dus geen aanleiding tot uitbreiding van de eerder genoemde overlast.

Een belangrijke verbouwing betreft ook Mobiel Woninginrichting BV, aan de Dijkweg. De woning aan de Westkant wordt geheel bij de zaak getrokken. Ook de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft geadviseerd medewerking te verlenen, mits er voor voldoende parkeerruimte op eigen terrein gezorgd wordt. Dit is in het plan opgenomen.
Meer stof tot praten geeft het nieuwe Volkstuinencomplex, dat noodzakelijk is omdat op het vorige bij de Klamptweid huizen gebouwd worden. De eerder gekozen plek stuitte op gegronde bezwaren van Holland Select BV in verband met te verwachten schade bij veredelingswerkzaamheden door kruisbestuiving.

Te elfder ure is het gelukt aan de Beldersweg een andere locatie te vinden, welke gehuurd kan worden van Scholtens' BV, voor de tijd van 3 jaar, met een optie van nog 3 jaar. Men is algemeen blij met de goed bereikbare plaats, maar vindt de tijd van 3 jaar tekort, vooral voor 'biologische' volkstuinders. De inrichtingskosten worden gunstig beïnvloed door een bijdrage van Holland Select BV van ƒ 5000,- die opgelucht ademhaalde, evenals de volkstuinders, die weer van start kunnen gaan. Alleen G. Kuin van het C.D.A. moest nog even zijn ongenoegen kwijt over de zijn inziens trage gang van zaken, waardoor de beslissing zo op 't nippertje moest genomen worden. Burgemeester Veldhuizen is altijd vatbaar voor opbouwende kritiek, maar had nu toch eerder een complimentje verwacht. Dat kwam later, van de publieke tribune, vanwaar ook nog even een schuurtje voor het complex 'besteld' werd.

Dit zijn weer enkele punten uit de gemeenteraad, die op 29 maart weer vergadert. Ook u bent welkom!

red/jki

De Andijker.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk