Kistemaker

Thuis » Boeken » West-Friesland... het land waar wij wonen » Pagina 123

Nawoord

Omdat de auteurs van dit boek geen wetenschappelijk doel nastreefden, is afgezien van een gespecificeerde literatuur- en bronvermelding.
Afzonderlijke gegevens uit de jaarboeken van het historisch genootschap 'Oud West-Friesland' zijn bewerkt in combinatie met bijzonderheden afkomstig uit het Streekarchief, Westfries Museum, Zuiderzee Museum en de verspreid voorkomende archieven van waterschappen, agrarische-, financiële- en toeristische instellingen.

De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan; prof. dr. ir. C. Koeman, dhr. P. Koster en mevr. G. Koster-Stapel, dhr. P. Roele, drs. H.W. Saaltink, mevr. H. Sasburg-Polsma, drs. J.J. Visman, dhr. C. Visser, drs. W.F.G. Wiese en de publiciteitscommissie van de Westfriese Rabobanken voor hun waardevolle aanwijzingen.

Foto's en illustraties afkomstig van derden:
D. Breebaart, Hoorn.
C.W. 'West-Friesland', Wogmeer.
Delta-phot, Middelburg.
P. v.d. Eng, Wieringerwaard.
Gemeente Opmeer.
P. Kistemaker, Andijk.
Openlucht Museum, Arnhem.
Prentenkabinet Rijksmuseum, Amsterdam.
Rabobank, de Drieban.
S.O.W., Hoorn.
Stichting Tentoonstelling Opmeer.
Streekarchief, Hoorn.
V.V.V., Hoorn.
Westfries Museum, Hoorn.
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk